Z org bouwen we uit op maat van elk kind, waarbij zijn welbevinden en betrokkenheid centraal staan voor succesvol onderwijs.

O ntplooiing van elk kind in zijn totaliteit is onze grootste zorg. We begeleiden elk individu op zijn tempo om uit te groeien tot een weerbare en zelfredzame persoonlijkheid.

R espectvolle en eerlijke communicatie op een transparante en systematische manier met onze kinderen, hun ouders, CLB, externe zorgverleners en personeel is een belangrijke pijler binnen onze zorgwerking.

G edragen zorg waarbij het zorgcontinuüm onze leidraad is. Hierbij is de klastitularis de spilfiguur en biedt de eerstelijnszorg, verrijkt met de expertise van de zorgbegeleiders. Op die manier komen we optimaal tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

  

​Vanuit de idee dat diversiteit de norm is, willen we inzetten op preventie en differentiatie waarbij we de lat voor iedereen op een uitdagende hoogte leggen.

Intensieve wisselwerking tussen kind en zijn omgeving vormt de basis voor een kwaliteitsvolle en doeltreffende zorg, zodat we tijdig de signalen opvangen en efficiënt kunnen anticiperen.

​S terktes, vaardigheden en talenten moedigen we aan en stimuleren we omdat we geloven in de groeikracht van elk kind.

Ieder kind en zijn ouders worden op een warme, menselijke manier begeleid in de zoektocht naar effectieve en passende hulp. Een kind is meer dan alleen een dossier.

E en gedragen visie en de verantwoordelijkheid van ieder teamlid vormen de sleutel tot de realisatie van een warme zorg op school.