Mensen worden geboren als wezens die in relatie staan: in relatie met zichzelf, met de andere, met de anderen. Toch worden we niet geboren met de kennis over hoe we op een goede manier relationeel omgaan met onszelf en met de anderen. Dit moet aangeleerd worden. Op school engageren we ons om kinderen deze kennis en vaardigheden bij te brengen.  We leren hen duidelijk wat de gedragsverwachtingen zijn die we naar hen toe hebben.


We leren hen de vijf competenties die belangrijk zijn bij het sociaal-emotioneel leren:  

Hoe realiseren we deze visie op onze school?


1) Formuleren van gedragsverwachtingen: 

Veiligheid – respect – verantwoordelijkheid : drie basiswaarden waaraan voortdurend gewerkt wordt op onze school.

2) Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Als team kiezen we voor de weg van de Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. We kiezen ervoor om …


3) Acties op drie niveaus:

We werken met een drielagenmodel waar het gaat om acties, plannen, interventies … voor alle leerlingen, voor sommige leerlingen en voor enkele leerlingen.

Mogelijke interventies:


4) Fasen in de groepsvorming Omdat een goede groep de basis vormt voor goed samenleven, besteden we veel aandacht aan de fasen in de groepsvorming. Ieder schooljaar opnieuw worden nieuwe klasgroepen samengesteld. We houden van bij de aanvang rekening met de fasen van de groepsvorming zodat we de vorming van onze klasgroepen zo positief mogelijk kunnen beïnvloeden. De eerste fasen in de groepsvorming zijn van cruciaal belang voor het uitbouwen van een positieve klassfeer.

5) Lessen relationele vorming – sociaal emotioneel leren (SEL) Tijdens de lessen relationele vorming, waarvoor we de online methode Kwink gebruiken, wordt op structurele wijze gewerkt aan een sociaal veilige groep.

Deze vijf basiscompetenties komen aan bod:

 

6) Afspraken rond koelkastposter: De koelkastposter wordt steeds met de kinderen meegegeven. Op die manier is er communicatie naar de ouders toe en worden ze betrokken bij het sociaal-emotioneel leren.


7) Evalueren en rapporteren: 

Drie keer per jaar (in december, maart/april en juni) wordt het rapport ‘Mijn Kwinkie’ met de kinderen meegegeven.